Poslovna i korporativna psihologija

Institut Reveri podržava organizacije i njihov strateški rast, razvoj i uspeh kroz edukaciju, treninge, selekciju kadrova, obuke timova, rada na stilovima i veštinama upravljanja, kao i razvoju talenata.

Kako psihologija može pomoći malim i velikim korporacijama?

Iskustvo psihologa u ljudskim resursima velikih preduzeća pokazuje da većina organizacionih jedinica ima probleme u sferi međuljudskih odnosa ili sa određenim zaposlenim individuama koji značajno kvare sveukupnu radnu atmosferu i usporavaju procese rada čineći ih neefikasnim. Organizaciju čine ljudi, a zna se da svaki tim vredi koliko njegova najslabija karika. Zdravo preduzeće posluje dobro samo ako ima zdrave ljude, prave ljude na pravim mestima i dobre međuljudske odnose.

Programi za korporativne klijente obuhvataju:

 • Koučing i Onlajn koučing
 • Psihološki treninzi i radionice
 • Tim bilding aktivnosti
 • Selekcija kandidata za zapošljavanje
 • Talent menadžment
 • Organizacija i rad sa timovima
 • Profesionalna orijentacija

AKTUELNO

NTC:M program

Program razvoja kako velikih korporativnih klijenata, tako i manjih organizacija. Kontaktirajte nas za detalje.

Ntc:m je inovativan program razvoja umnih veština ključnih u životu savremenog čoveka. U okviru njega se putem efikasnih metoda učenja, usvajaju znanja primenljiva na svakodnevnom nivou.

Nakon analize potreba konkretnih kompanije, razvija se program “po meri” sa ciljevima koji se dogovore sa menadžentom. Najčešće su to razvoj sistemskog pristupa u prevazilaženju problemskih situacija, podizanje sposobnosti proaktivnog pristupa za stvaranje prednosti u odnosu na konkurenciju, stvaranje jakog tima srednjeg menadžmenta i dobitničke kulture kompanije… Program tako može biti fokusiran na razvoj određenih veština, ali i na dugoročno podizanje umnih kapaciteta zaposlenih. Rad na treninzima je ujedno i rad na sistemima kompanije i kreće se od najuticajnijih segmenata do fine harmonizacije funkcija članova tima. Stalnim usaglašavanjem težišta programa sa top menadžmentom kompanija, u toku njegovog sprovođenja ciljano se podižu ključne sposobnosti učesnika, funkcionalnost tima i komunikaciona efikasnost. Pomažući da se stvori jedinstveno okruženje unutar kompanija, ntc:m program podiže lojalnost zaposlenih i kao i njihov stručan doprinos.

TRENINZI za korporativne klijente

Trenutno su u ponudi 3 treninga, ali možete naručiti trening koji je od najvećeg značaja za izazove sa kojima se trenutno suočava vaša organizacija.

Teme treninga su sledeće:

 • Rešavanje konflikata
 • Upravljanje stresom
 • Emocionalna inteligencija

Koučing za viši i srednji menadžment

Šta je koučing?

Koučing omogućava realizaciju ciljeva kompanije zahvaljujući osposobljenim, efikasnim i motivisanim rukovodiocima. Ipak, ovakvo savetovanje nije rezervisano samo za rukovodioce, već za sve zaposlene. Uspešne kompanije, kao i većina uspešnih ljudi današnjice imaju koučing trenere koji omogućavaju jasnu viziju, a zatim fokus na ciljevima kompanije ili individualnih rukovodioca.

Koučing omogućava jasno definisanje poslovnih ciljeva i precizno osmišljen put do njihovog ostvarenja. Ovakvo savetovanje razvija sposobnosti svih zaposlenih, obezbeđuje njihovu veću efikasnost u radu, a rukovodiocima omogućava da optimalno vode i motivišu svoje zaposlene. Koučing ima važnu ulogu u razvoju timskog rada, a podrazumeva rešavanje teških situacija, neadaptivnih ustaljenih obrazaca i usklađivanje sa promenama.

Koučing se bavi sledećim temama:

 • Formulisanje poslovnih i ličnih ciljeva
 • Donošenje odluka
 • Sagledavanje potencijala
 • Formulisanje očekivanja
 • Veština komunikacije
 • Upravljanje vremenom
 • Učenje na greškama
 • Rešavanje problema
 • Otklanjanje stresa
 • Strateško razmišljanje
 • Razvijanje efikasnog tima

Selekcija kandidata za zapošljavanje

Preduzeća su s vremena na vreme prinuđena da vrše odabir novih kadrova. Iako ovo zvuči kao zanimljiv posao, zapravo je veoma težak, odgovoran i zahteva specifično znanje i iskustvo profesionalca koji se tim poslom bave.

Velikim i malim preduzećima nudimo usluge profesionalne selekcije od objavljivanje oglasa za određeno radno mesto sve do odabira samih kandidata.

Neki od koraka koje profesionalna selekcija podrazumeva su:

 1. Izrada opisa posla i analiza radnog mesta
 2. Intervju baziran na kompetencama / bihejvioralni intervju
 3. Primena psiholoških testovaTestovi ličnosti i sposobnosti (inteligencije) su veoma važni jer nam daju sliku o kandidatu koju na drugačiji način ne možemo sagledati pre samog zapošljavanja. Veoma je važno da poslodavac zna koga zapošljava. Ovakve testove zadaju i tumače samo psiholozi i zakonom je zabranjena njihova primena od strane nekvalifikovanih lica.
 4. Testovi znanja kojim se ispituju specifična znanja potrebna za konkretno radno mesto.

Tim koji vrši selekciju uključuje psihologa, osobu/e iz sektora ljudskih resursa, neposrednog rukovodioca ili višeg menadžera i eventualno određenog zaposlenog sa velikim iskustvom u datoj oblasti.